Wednesday, August 23, 2006

\·sb Iqdn¨pÅ \½psS k¦åw F´mé?F\n¡v \·sbì tXm¶q¶Xv A]cë \·bmbns¡mÅWsa¶nÃ.DZmlcW¯në Hê tamãmhns\ kw_Ôn¨nSt¯mfw Ahsâ {]hÀ¯n Xn·bmbn Ahë tXmì¶nÃ

5 Comments:

Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

ഇതെന്തു ഭാഷ? ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലൊ

6:47 AM  
Blogger Dawn....सेहर said...

What language is this????? am sure not malayalam..........!

6:56 PM  
Blogger Biby Cletus said...

Nice post, its a really cool blog that you have here, keep up the good work, will be back.

Warm Regards

Biby Cletus - Blog

3:23 AM  
Blogger Biby Cletus said...

Nice post, its a really cool blog that you have here, keep up the good work, will be back.

Warm Regards

Biby Cletus - Blog

3:25 AM  
Blogger kevin hill said...

fantastic post!!

Essay | Coursework | Assignment

10:31 PM  

Post a Comment

<< Home